Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


SZANSA - Aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie


31. XII. 2008 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „SZANSA – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MŁODZIEŻY TRUDNEJ NA LUBELSZCZYŹNIE”. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w 15% z Budżetu Państwa.
Realizowany jest w ramach partnerstwa pomiędzy:
Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS (Lider)
Sądem Rejonowym w Lublinie (Partner 1)

Sądem Rejonowym w Lubartowie (Partner 2)

Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim (Partner 3)

Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (Partner 4)

Gminą Miasto Lublin (Partner 5)

Telewizją Polską SA Oddział w Lublinie (Partner 6)


Projekt jest kontynuacją projektu pilotażowego „SZANSA – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie”, realizowanego w partnerstwie Stowarzyszenia POSTIS z Sądem Okręgowym w Lublinie i Gminą Lublin w latach 2006 – 2007, ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Działanie 1.5 SPO RZL. Sukces projektu pilotażowego pokazał, że szerokie rozpropagowanie stosowania wobec młodzieży trudnej metod aktywizacji społeczno-zawodowej jest celowe i skuteczne.WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 607 362,94 PLN


OKRES REALIZACJI: 01.01.2009 r. - 31.01.2010 r.


POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest adresowany do młodzieży trudnej, która weszła w konflikt z prawem lub wykazuje cechy demoralizacji i została skierowana do sądowych ośrodków kuratorskich. Brak działań wobec tej grupy młodzieży może skutkować pogłębianiem się wykluczenia społecznego aż do trwałych zachowań z obszaru patologii społecznej jak przestępczość nieletnich.


GŁÓWNY CEL: kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz promocja nowoczesnych metod aktywizacji społeczno – zawodowej.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

      aktywizacja społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego z ukierunkowaniem na reintegrację społeczną

      aktywizacja zawodowa i edukacyjna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie poradnictwa zawodowego i zajęć wyrównywania szans edukacyjnych zmierzających do kształtowania aktywnych postaw funkcjonowania na rynku pracy

      wypromowanie stosowania nowoczesnych metod aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie w drodze kampanii promocyjno-informacyjnej za pośrednictwem środków masowej komunikacji

 

 

GRUPA DOCELOWA: Osoby objęte wsparciem to młodzież w wieku 15-18 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, uczestnicy 8 ośrodków kuratorskich przy 3 Sądach Rejonowych na Lubelszczyźnie (Sąd Rejonowy Lublin - łącznie 100 osób, Sąd Rejonowy Lubartów 15 osób, Sąd Rejonowy Radzyń Podlaski 15 osób). Zakłada się udział 60% chłopców i 40% dziewcząt.
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU: Wysokospecjalistyczne i kompleksowe oddziaływania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej z ukierunkowaniem na kształtowanie postaw dojrzałości społecznej w celu zapobieżenia lub eliminacji postaw wykluczenia społecznego oraz niedostosowania społecznego. Oddziaływania będą prowadzone stacjonarnie w ośrodkach w okresie 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do czwartku Wsparcie będzie polegało na prowadzeniu równolegle w 8 ośrodkach poradnictwa psychospołecznego, psychologicznego i zawodowego z zajęciami wyrównywania szans edukacyjnych. W ramach w/w działań zajęcia z młodzieżą będą prowadzić:
a) instruktorzy reintegracji społecznej
b) psycholodzy
c) doradcy zawodowi
d) edukatorzy
e) instruktorzy treningu umiejętności społecznej
f) instruktorzy edukacji mediacyjnej
g) instruktorzy artterapii
h) trenerzy sportterapii.

W okresie VII-VIII 2009 zostaną zorganizowane 7-dniowe wyjazdy (rotacyjnie 8 grup) na obóz wakacyjny z 3 instruktorami reintegracji społecznej i kierownikiem ośrodka. Przewiduje się prowadzenie warsztatów z udziałem Beneficjentów Ostatecznych przez instruktorów filmowych, których efektem będzie materiał filmowy, wykorzystany następnie we fragmentach reportaży telewizyjnych. Materiał filmowy przygotowany w czasie w/w warsztatów będzie stanowił materiał porównawczy do dokonywania przez uczestników samoobserwacji i autokorekty własnych postaw Zorganizowana zostanie kampania informacyjno - promocyjna stanowiąca uzupełnienie kampanii telewizyjnej.

WARTOŚĆ DODANA:
1) integracja społeczna, poprawa i inne aspekty zachowania młodzieży uzyskane w wyniku realizacji projektu
2) wprowadzenie nowatorskiego, na skalę kraju kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej nieletnich niemożliwego do realizacji bez wsparcia z EFS
3) zgromadzenie i opracowanie materiału badawczego przez WPiP UMCS dla potrzeb wypracowania jednolitych form funkcjonowania ośrodków kuratorskich na terenie kraju
4) emisja na antenie TVP Lublin filmu promocyjnego o projekcie na DVD.

REZULTATY TWARDE:
1) objęcie 130 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizacją społeczno - zawodową
2) wzrost kwalifikacji i umiejętności znalezienia się i poruszania na rynku pracy
3) udział w zajęciach z zakresu poradnictwa psychospołecznego i psychologicznego
4) objęcie 75 osób stanowiących otoczenie b. o. poradnictwem psychologicznym
5) ukończenie poradnictwa zawodowego i zajęć wyrównywania szans edukacyjnych
6) produkcja 10 reportaży telewizyjnych, 1 zwiastuna cyklu oraz 1 filmu DVD o projekcie
7) opracowanie i wydanie raportu ewaluacyjnego z płytą DVD
8) wydanie broszur informacyjnych.

REZULTATY MIĘKKIE:
1) wzrost poziomu integracji społecznej
2) poprawa zachowania, prezentowanie zachowań akceptowalnych społecznie, przestrzeganie norm prawnych
3) podniesienie umiejętności interpersonalnych( pracy w grupie)
4) zwiększenie zdolności komunikacyjnych
5) większe zaangażowanie w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy
6) zwiększenie poczucia własnej wartości.


Rezultaty działań przewidzianych w projekcie przyczynią się do ukształtowania postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym biorącej udział w projekcie oraz wypromowania nowoczesnych metod aktywizacji społeczno - zawodowej poprzez kampanię informacyjno - promocyjną projektu.


Linki dotyczące projektu
"SZANSA - Aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie":


- "Postis"
-  Samorząd Miasta Lublin

-  Fakty w INTERIA.PL S.A
-  TVP Lublin
-  Gazeta.pl AGORA S.A

 

http://lubartow.sr.gov.pl/pliki/2.jpeg

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

       

Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-27