Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie


OGŁOSZENIE

 

konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym

w Lubartowie.

 

          Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie, ul. Lubelska 57, w dniu 3 września 2013 r. ogłasza konkurs zarejestrowany pod Nr Adm.111/ 68/ 2013 na stanowisko asystenta sędziego w II Wydziale Karnym w wymiarze 1 etatu.

 

Konkurs będzie przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania  konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012 r., poz.314), w dniu 9 października 2013 r. o godzinie 1000 , w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie, sala nr 120.

 

Wymagania niezbędne:

 

 Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.427 z późń. zmian) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten kto:

 

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw

cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra 

lub zagraniczne uznane w Polsce,

4) ukończył 24 lata,

 

Wymagane dokumenty:

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego - dokumenty

zgłoszeniowe z podanym nr konkursu Adm.111/68/2013 składa  w terminie do dnia 20 września 2013 r. w sekretariacie Prezesa Sądu bądź drogą  pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia

studiów prawniczych,

4) oświadczenie, którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu,

6) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy

wydawaniu dowodów osobistych.

 

 

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

          Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na  tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie, ul. Lubelska 57, na stronie internetowej Sądu (lubartow.sr.gov.pl  ) BIP, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

          Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów, nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

          Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r.  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012 r.,poz.314).

 

 

 

Lubartów, dnia 3 września 2013 r.                            PREZES SĄDU REJONOWEGO

                                                                                    W LUBARTOWIE

 

                                                                                    Małgorzata Polak


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Małgorzata Polak
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2013-09-03
Data udostępnienia informacji: 2013-09-03
Data zarchiwizowania informacji: 2017-05-10