Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 15 kwietnia 2015 roku


Komunikat

Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

 

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników uprzejmie informuję, że rozpoczyna się kampania mająca na celu wybranie ławników Sądu  Rejonowego w Lubartowie na lata 2016 – 2019.

    Zgodnie z art.162 § 1  ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późń. zmian./ kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

 

W myśl art. 158 § 1 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

1.   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

 

          Zaś wg dyspozycji art.159 § 1 wymienionej ustawy ławnikiem nie mogą być:

 

1.   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2.   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4.   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5.   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6.   duchowni;

7.   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9.   radni gminy, powiatu i województwa.

 

 

       Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia reguluje rozporządzenie Ministra  Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku – Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 370.


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Małgorzata Polak
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2015-04-15
Data udostępnienia informacji: 2015-04-17
Data zarchiwizowania informacji: 2017-05-10