Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 19 kwietnia 2013r.


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 19 kwietnia 2013r.

 

Na podstawie art. 32a§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r. Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie oznaczony sygnaturą Adm. 111-51/2013.

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r., tj.:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 264, poz. 1365 z późn. zm.),
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym,
 5. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie był karany zakazem prowadzenia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 7. nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

 1. zawodowe,
 2. kierownicze,
 3. społeczne,
 4. intelektualne
 5. osobowościowe.

Zakres wymienionych wyżej kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu (Dz. U. 2012, poz. 1418).

 

Konkurs składa się następujących etapów:

 1. etap pierwszy – ocena wiedzy kandydatów na podstawie pisemnego testu w zakresie znajomości przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów, zwanego „testem wiedzy”
 2. etap drugi – predyspozycji i umiejętności kandydatów na podstawie pisemnego testu psychologicznego, zwanego „testem psychologicznym”,
 3. etap trzeci – przedstawienie przez kandydatów, także w formie pisemnej, koncepcji działania na stanowisku, którego dotyczy konkurs oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. wyraźna kserokopia dowodu osobistego
 4. odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
 5. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska
 6. oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 32a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r.
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Inne informacje:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 32a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu (Dz. U. 2012, poz. 1418).

 

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Lubartowie, pok. 118 wraz z podaniem oznaczenia konkursu – Adm. 111/51/2013 lub przesłać drogą pocztową na adres – Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Lubartowie ul. Lubelska 57, 21-100 Lubartów (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 24 maja2013r. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu do składania dokumentów zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie (www.lubartow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tego Sądu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w tym ogłoszeniu. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni na piśmie.

 

Jednocześnie zastrzega się, że:

1.przed powołaniem na stanowisko Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych),

2.wygranie konkursu nie gwarantuje powołania na stanowisko (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

      /-/ Anna Gębal


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19
Data udostępnienia informacji: 2013-04-22
Data zarchiwizowania informacji: 2013-10-10