Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 19 listopada 2012r.


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie

o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie

z dnia  19 listopada 2012r.

 

 

 

Na podstawie art. 32a§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r. Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie oznaczony sygnaturą Adm. 111/ 77 /2012 z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zatrudnienie odbędzie się najwcześniej z dniem 1 stycznia 2013r., po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2012, poz. 1121) oraz w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

 

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r., tj.:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 264, poz. 1365 z późn. zm.),
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym,
 5. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie był karany zakazem prowadzenia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 7. nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

 1. zawodowe,
 2. kierownicze,
 3. społeczne,
 4. intelektualne
 5. osobowościowe.

Zakres wymienionych wyżej kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121).

 

Konkurs składa się następujących etapów:

 1. etap pierwszy – ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatów, na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
 2. etap drugi – ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów, na podstawie testów lub zestawów pytań,
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. wyraźna kserokopia dowodu osobistego
 4. odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
 5. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska
 6. oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w pkt 1, 5, 6, 7 art. 32a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r.
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Inne informacje:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 32a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121).

 

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Lubartowie, pok. 118 wraz z podaniem oznaczenia konkursu – Adm. 111/77/2012 lub przesłać drogą pocztową na adres – Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Lubartowie ul. Lubelska 57, 21-100 Lubartów (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 19 grudnia 2012 roku.  Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu do składania dokumentów zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie (www.lubartow.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tego Sądu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w tym ogłoszeniu. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną zawiadomieni na piśmie.

 

Jednocześnie zastrzega się, że:

1. przed powołaniem na stanowisko Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych),

2. wygranie konkursu nie gwarantuje powołania na stanowisko (art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

 

                                                                         Prezes Sądu Rejonowego

                                                                               /-/ Anna Gębal


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2012-11-19
Data udostępnienia informacji: 2012-11-19
Data zarchiwizowania informacji: 2013-04-22