Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 5 października 2009 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie


Sygn. konkursu: Adm.111/40/09


IPrezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ul. Lubelska 57 ogłasza konkurs na stanowiska asystenta sędziego. Konkurs zarejestrowany został pod numerem Adm.111/40/09.
Sąd posiada 2 wole etaty na stanowisko asystenta sędziego, które zamierza przeznaczyć do:
•    1 etat - wydział karny
•    1 etat - wydział cywilny


IIKonkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego, w dniu 7 grudnia 2009 r. o godzinie 10.00, w  sali konferencyjnej w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie przy ul. Lubelska 57.
Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko asystenta sędziego zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) ma ten kto:
1.    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.    jest nieskazitelnego charakteru;
3.    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4.    ukończył 24 lata;
5.    ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.


IIIKandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego składa wniosek w terminie do dnia 20 listopada 2009 r. w sekretariacie Prezesa Sądu, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).


Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3.    oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4.    potwierdzenie złożonego egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończonej zdanym egzaminem aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej;
5.    oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu;
7.    trzy aktualne fotografie - zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.IVPo sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie ul. Lubelska 57, na stronie internetowej Sądu (lubartow.sr.gov.pl) - nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05
Data zarchiwizowania informacji: 2009-12-10