Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 29 marca 2012 r. o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie


 

I. Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego oznaczony znakiem: Adm/111/24/2012.

II. Sąd Rejonowy w Lubartowie dysponuje jednym etatem na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy przeznaczonym do Wydziału Cywilnego.

III. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 28 maja 2012 roku  o godz.1000  w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie, ul. Lubelska 57, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z dnia 26 marca 2012 roku , poz. 314).


IV. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone w art.155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4. ukończył 24 lata;
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub  
    prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

V. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie dodnia 16 maja 2012 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Lubartowie  , OddziałAdministracyjny albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania zgłoszenia drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

4. zaświadczeń o spełnianiu wymogów określonych w art. 155§ 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Dz.U. Nr 26 poz. 157)

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie – w terminie nie później niż do dnia 21 maja 2012 r. – na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie oraz na stronie internetowej Sądu.

Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów, nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

 

                                                                                                               Prezes Sądu

                                                                                                                Anna Gębal

 

załącznik:
kwestionariusz


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2012-03-29
Data udostępnienia informacji: 2012-03-30
Data zarchiwizowania informacji: 2012-07-06