Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 30 marca 2012 r. o konkursie na stanowisko woźnego sądowego


Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko woźnego sądowego

– w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 57

 - na jedno stanowisko – w wymiarze pół etatu.Sygnatura konkursu Adm.111 – 25/2012

(powołać w podaniu o zatrudnienie)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 

1.    przygotowywanie korespondencji wychodzącej z Sądu do wysyłki w Urzędzie Pocztowym,

2.    przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu z Urzędu Pocztowego,

3.    obsługa centrali telefonicznej,

4.    doręczanie pilnych terminowych pism na terenie miasta Lubartowa,

5.    wykonywanie innych czynności wynikających ze specyfiki pracy na stanowisku woźnego sądowego,


Wymagania niezbędne kandydata na stanowisko woźny sądowy:
1.  wykształcenie średnie ukończone maturą
2.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie na piśmie);
3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie na piśmie);
4.  oświadczenie kandydata, czy jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (oświadczenie kandydata);
6.  znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
1.    znajomość organizacji pracy w sądzie;
2.    umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1.    podanie o zatrudnienie adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie;
2.    własnoręcznie napisany życiorys;
3.    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
4.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.
5.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
7.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w załączeniu)


Mile widziane opinie od poprzednich pracodawców, bądź inne rekomendacje.

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Lubartowie  ulica Lubelska 57 - do dnia  13 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00  (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą za datę złożenia liczy się data stempla pocztowego).

 

 Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.


Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej o jego terminie, zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie lubartow.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.  

Dokumenty złożone po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi i ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 


Przewidywany termin zatrudnienia – maj 2012 roku.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Lubartowie – Tel. 81 855 24 47.

                                                                                          Prezes Sądu             

                                                                                         /-/ Anna Gebal

 

załącznik:
kwestionariusz
 


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2012-03-30
Data udostępnienia informacji: 2012-03-30
Data zarchiwizowania informacji: 2012-07-06