Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 20 marca 2012 r. o konkursie na staż urzędniczy


 

Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 57 na jedno zwalniające się stanowisko - w wymiarze pełnego etatu.

Sygnatura konkursu Kd. 111 – 20 / 2012

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:
1. wykonywanie czynności biurowych - związanych z obiegiem korespondencji,
2. protokołowanie na rozprawach,
3. wykonywanie wydanych postanowień i zarządzeń,
4. sporządzanie odpisów wyroków i postanowień,
5. przygotowanie akt do archiwizacji,
6. prowadzenie urządzeń ewidencyjnych tj. wykazy, kontrolki, skorowidze alfabetyczno - numerowe, rejestry pism 
    przychodzących i wychodzących,
7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu.

Na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która spełnia wymogi określone w art. 2 pkt. 1 - 6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury:

wymagania niezbędne:
•    wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.)tj.:
    1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
    2) nieposzlakowana opinia,
    3) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    4) nieprowadzenie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    5) ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
    6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku w sądzie lub w prokuraturze.

Od kandydatów podczas przebiegu III etapu konkursu wymagana będzie:

1) znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 162 poz.1125 z późn. zm) o pracownikach sądów i prokuratury,

2) znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów
    powszechnych (Dz. U. 38 poz. 249).

3) ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego.

4) znajomość ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2010.33.178).

wymagania dodatkowe (preferowane)
•    dobra znajomość obsługi komputera  (pakietu MS Office – Word, Excel,)
•    znajomość techniki pracy biurowej;
•    umiejętność pracy zespołowej,
•    umiejętność komunikacji,
•    umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
•    chęć ciągłego rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
•    umiejętność planowania i organizacji własnej pracy
•    doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.

 

wymagane dokumenty:
•    list motywacyjny;
•    kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
•    własnoręcznie napisany życiorys;
•    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum 1 stopnia;
•    kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie;
•    kserokopia dokumentu potwierdzająca znajomość obsługi komputera (w miarę posiadania);
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
     publicznego lub przestępstwo skarbowe
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji


Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Lubartowie ul. Lubelska 57 do dnia 30 marca 2012 roku. do godz. 15:00 (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie:

•    pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
•    drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
•    trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: - maj 2012 roku.
Sposób informowania

1)    nie będą rozpatrywane podania po upływie terminu składania podań,
2)    wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,
3)    osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie lubartow.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.  
4)    osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie trzeciego etapu w sposób jak w pkt wyżej 
5)    dokumenty ofert odrzuconych, nie odebrane w terminie 3 dni po ogłoszeniu wyników konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.        
6)    dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko  w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym tel. 81 855 24 47.

 

                                                                                          Prezes Sądu

                                                                                           Anna Gębal

Załacznik:
1. kwestionariusz


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2012-03-20
Data udostępnienia informacji: 2012-03-21
Data zarchiwizowania informacji: 2012-07-06