Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat z dnia 19 lutego 2009 r. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie z dnia 19 lutego 2009 roku


Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie organizuje w drodze konkursu – oznaczonego znakiem Adm. 111/ 13 /09 - nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Konkurs odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Sądu Rejonowego w Lubartowie, ul. Lubelska 57 (sala konferencyjna na I piętrze) na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).
 
Kandydaci muszą spełniać wymagania, wynikające z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zm.).
Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2009 r. zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

   1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
   2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
   3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
   4. zaświadczeń o spełnianiu wymogów określonych w art. 155§ 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Dz.U. Nr 26 poz. 157)
   5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.),
   6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
   7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z w/w dokumentami należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Lubartowie lub nadać drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Lubartowie, kod: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 57, z zaznaczeniem na kopercie „konkurs na asystenta sędziego”. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela kierownik Oddziału Administracyjnego tut. Sądu telefonicznie – nr  telefonu: 081 855 24 47 

                                                                          PREZES SĄDU REJONOWEGO

                     Anna Gębal               
Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Artur Jezior
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2009-02-19
Data udostępnienia informacji: 2009-04-27
Data zarchiwizowania informacji: 2009-12-10