Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie Adm/111/12/2012


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

 w Sądzie Rejonowym w Lubartowie

 

I.Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego oznaczony znakiem: Adm/111/12/2012.

II.Sąd Rejonowy w Lubartowie dysponuje jednym etatem na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy przeznaczonym do Wydziału Cywilnego.

III. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 6 kwietnia 2012 roku  o godz.1000  w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie, ul. Lubelska 57, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).


IV. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone w art.155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4. ukończył 24 lata;
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

V.Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie dodnia 20 marca 2012 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Lubartowie, OddziałAdministracyjny albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania zgłoszenia drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
8. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu (dyplomu bądź zaświadczenia) potwierdzającego
złożenie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończonej zdanym egzaminem aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej, świadectwo ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie – w terminie nie później niż do dnia 23 marca 2012 r. – na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie oraz na stronie internetowej Sądu.

Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów, nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

                                                                                         Prezes Sądu

                                                                                       /-/  Anna Gębal

 

załączniki:

1. kwestionariusz
2. oświadczenia


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2012-02-02
Data udostępnienia informacji: 2012-02-02
Data zarchiwizowania informacji: 2012-03-23