Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 23 stycznia 2012 roku o konkursie na staż urzędniczy


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego  w Lubartowie
 z dnia  23 stycznia 2012 roku o konkursie na staż urzędniczy

Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 57 na jedno zwalniające się stanowisko - w wymiarze pełnego etatu w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sygnatura konkursu Adm.111-7/2012

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:
1. obsługa Nowej Księgi Wieczystej,
2. sporządzanie korespondencji,
3. przygotowywanie projektów wpisów w księgach wieczystych,
4. sporządzanie odpisów ksiąg wieczystych,
5. obsługa archiwum zakładowego,
6. przygotowywanie ksiąg wieczystych do procesu migracyjnego,
7. ujawnianie ksiąg wieczystych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych po powrocie ksiąg wieczystych z Ośrodka Migracyjnego,
8. wykonywanie zarządzeń sędziego, referendarza oraz innych poleceń.

Na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która spełnia wymogi określone w art. 2 pkt. 1 - 6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury:

wymagania niezbędne:
•    wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 
     162, poz. 1125 ze zm.)tj.:
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) nieposzlakowana opinia
3) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) nieprowadzenie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku  w sądzie lub w prokuraturze

Od kandydatów podczas przebiegu III etapu konkursu wymagana będzie:
1) znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 162 poz. 1125 z późn. zm.)
    pracownikach sądów i prokuratury,
2) znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r.  
    Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 38 poz. 249).
3) ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego,
4) znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku
    /t.j. Dz.U.Nr 124 z 2001 roku, poz.1361

wymagania dodatkowe (preferowane)
•  dobra znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office – Word, Excel,);
•  znajomość techniki pracy biurowej;
•  umiejętność pracy zespołowej;
•  umiejętność komunikacji;
•  umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych;
•  chęć ciągłego rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;
•  umiejętność planowania i organizacji własnej pracy;
•  doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie;
•  posiadanie kwalifikacji do pracy z dokumentacją archiwalną do pracy w archiwum zakładowym, potwierdzonych stosownym  dokumentem lub posiadanie uprawnień o których stanowi § 10 ust 1 pkt 1 i 2 Instrukcji wsprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Resorcie sprawiedliwości, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 30 grudnia 1985 roku w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS z dnia 31 grudnia 1985., Nr 8 poz.55) w postaci ukończonego studium archiwistów lub np. ukończony  kurs archiwistów organizowany przez państwową służbę archiwalną.


wymagane dokumenty:
•    list motywacyjny;
•    kwestionariusz osobowy (druk do pobrania);
•    własnoręcznie napisany życiorys;
•    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum 1 stopnia;
•    kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie;
•    kserokopia dokumentu potwierdzająca znajomość obsługi komputera (w miarę posiadania);
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania);
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania).


Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Lubartowie ul. Lubelska 57 do dnia 20 lutego 2012 roku do godz. 15:00 (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie:

•    pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
•    drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
•    trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia:  kwiecień 2012 roku.

Sposób informowania:
1. nie będą rozpatrywane podania po upływie terminu składania podań;
2. wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandyda warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu  zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,
3. osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie  www.lubartow.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
4. osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie trzeciego. etapu w sposób jak w pkt wyżej
5. dokumenty ofert odrzuconych, nie odebrane w terminie 3 dni po ogłoszeniu wyników konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.
6. dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w  tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym tel. 81 855 24 47.
 

 

                                                                       Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                Anna Gębal


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2012-01-24
Data udostępnienia informacji: 2012-01-24
Data zarchiwizowania informacji: 2012-02-28