Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie Adm/111/25/2011


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

 w Sądzie Rejonowym w Lubartowie

 

I.Prezes Sądu Rejonowego w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego oznaczony znakiem: Adm/111/25/2011.

II. Sąd Rejonowy w Lubartowie  dysponuje jednym etatem na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy przeznaczonym do Wydziału Cywilnego.

III.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu  13 czerwca 2011 roku  o godz.1000  w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie, ul. Lubelska 57, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).


IV. Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone w art.155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4. ukończył 24 lata;
5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

V.Kandydat na stanowisko asystenta sędziego zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty składa w nieprzekraczalnym terminie dodnia 20 maja 2011 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Lubartowie, Oddział Administracyjny albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania zgłoszenia drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
8. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu (dyplomu bądź zaświadczenia) potwierdzającego spełnienie warunku określonego w art. 155 § 2 pkt 5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie – w terminie nie później niż do dnia 27 maja  2011  r. – na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie oraz na stronie internetowej Sądu.

 

 

                                                                                 Prezes

                                                                          Sądu Rejonowego

                                                                            /-/ Anna Gębal

Druki do pobrania:      

1. kwestionariusz osobowy

2. oświadczenie


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2011-04-12
Data udostępnienia informacji: 2011-04-12
Data zarchiwizowania informacji: 2011-08-24