Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo bez możliwości dalszego zatrudnienia po upływie okresu na który zostanie zawarta umowa.  Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm. 111-63/2016
Stanowisko – p.o. protokolanta w Sądzie Rejonowym w Lubartowie.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

1. Protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
2. Rozpisywanie sesji,
3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
4. Wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych

 

wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- ukończone co najmniej studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowany kierunek administracja lub prawo),
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):
- znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,

- biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego)

- komunikatywność,

- odporność na stres,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy

- umiejętność pracy w zespole

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny o przyjęcie na umowę na zastępstwo  (ze wskazaniem sygnatury    konkursu),
• własnoręcznie napisany życiorys,
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
• oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

            ·   kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej co najmniej I stopnia.

 z zastrzeżeniem, że każdy z w/w dokumentów winien być własnoręcznie podpisany.


Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń  o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57, pok118 do dnia 6 października 2016r. (w zgłoszeniu proszę powoływać się na sygnaturę konkursu - Adm. 111-63/16).
Jednocześnie informuję, że złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel. 81-855 24 47

Konkurs przeprowadzany  będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:
- pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,
- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Ogłoszenia o terminach kolejnych etapów konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie Przewidywany termin zatrudnienia – październik 2016r
           

Dnia 3 października 2016r.

 

 


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2016-10-03
Data udostępnienia informacji: 2016-10-03
Data zarchiwizowania informacji: 2018-04-03
 
Opis pliku:kwestionariusz ikona
Plik zamieścił:Artur Jezior
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-10-03
Data udostępnienia informacji:2016-10-03