Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie upoważnionego do wykonywania czynności Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie upoważnionego do wykonywania czynności Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie
o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie upoważniony do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie  ogłasza konkurs na umowę na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Lubartowie, który zarejestrowany jest pod numerem Adm.111-71/15  na 1 stanowisko – p.o. protokolanta.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:
1. Protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
2. Rozpisywanie sesji,
3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
4. Wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych

wymagania niezbędne:

• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• ukończone co najmniej studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowany kierunek administracja lub prawo),
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):
• znajomość techniki pracy biurowej w sądownictwie, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,
• biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego),
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• umiejętność sprawnej organizacji pracy,
• umiejętność pracy w zespole,

wymagane dokumenty:

• list motywacyjny o przyjęcie na umowę na zastępstwo  (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
•własnoręcznie sporządzony życiorys,
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
• oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
• kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej co najmniej I stopnia.
Z zastrzeżeniem, że każdy z w/w dokumentów winien być własnoręcznie podpisany.


Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie (pokój Nr 118) Sądu w Lubartowie ul. Lubelska 57 do dnia 23 grudnia  2015 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).


Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;   
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.


Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2016 r.

Sposób informowania:

1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Rejonowego w Lubartowie www.lubartow.sr.gov.pl, i  zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 57.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym – tel. 81 852 68 24

Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2016 roku

Dnia 14 grudnia 2015 roku.                                                             

                                                                                   

                                                                                         Dyrektor Sądu

                                                                                  /-/ Halina Skikiewicz

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2015-12-14
Data udostępnienia informacji: 2015-12-14
Data zarchiwizowania informacji: 2017-05-10
 
Opis pliku:Kwestionariusz ikona
Plik zamieścił:Artur Jezior
Plik wytworzył:Artur Jezior
Data wytworzenia informacji:2015-12-14
Data udostępnienia informacji:2015-12-14