Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Lubartowie nr Adm. 111-60/14.


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie upoważnionego do wykonywania czynności Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie
o konkursie w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo bez możliwości dalszego zatrudnienia po upływie okresu na który zostanie zawarta umowa. Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm. 111-60/14.

 

Stanowisko - p.o. protokolanta w Sądzie Rejonowym w Lubartowie. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- wykonywanie wydanych zarządzeń i postanowień,

- komputerowe przepisywanie pism,

- sporządzanie i wysyłanie pism sądowych.

Wymagania niezbędne:

- wskazane w art. 2 pkt 1 -6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sadów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.),

- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)

- umiejętność analitycznego myślenia,  umiejętność pracy zespołowej,  zdolność komunikowania się,

- znajomość techniki biurowej,  kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,

 -znajomość programu SAWA

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu : Adm.111-60/2014

- własnoręcznie sporządzony i podpisany życiorys,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Rejonowym w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 57, pok. 117 do dnia 7 listopada 2014r., bądź drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy, ul.Lubelska 57, 21-100 Lubartów. W razie nadania dokumentu drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  

Jednocześnie informuję, ze złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi. Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego - tel. 81-852 68 24 

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie: 

  • pierwszy etap - weryfikacja dokumentów,
  • drugi etap - praktyczny sprawdzian umiejętności,
  • trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna. 

Ogłoszenie o terminie drugiego i trzeciego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie. www.lubartow.sr.gov.pl

Przewidywany termin zatrudnienia - listopad 2014r. 

Dnia 3 listopada 2014r.

 

 

 

                                                                                              Dyrektor Sądu Okręgowego

                                                                                                    /-/ H. Skikiewicz


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Artur Jezior
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2014-11-03
Data udostępnienia informacji: 2014-11-03
Data zarchiwizowania informacji: 2017-05-10
 
Opis pliku:kwestionariusz ikona
Plik zamieścił:Artur Jezior
Plik wytworzył:Artur Jezior
Data wytworzenia informacji:2014-11-03
Data udostępnienia informacji:2014-11-03